Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 2931166
 • Do końca roku: 21 dni
 • Do wakacji: 193 dni

Regulaminy

Artykuły

Regulamin korzystania z Centrum Multimedialnego

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 1. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać nauczyciele, personel i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 39 w Sosnowcu.
 2. Opiekunem Centrum Multimedialnego jest nauczyciel - bibliotekarz. Nadzór techniczny sprawuje nauczyciel informatyki.
 3. Centrum jest czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych podczas przerw oraz obowiązkowych zajęć szkolnych ucznia.
 4. Uczniowie zgłaszają chęć skorzystania z ICIM wcześniej. Mogązarezerwować stanowisko komputerowe na określony dzień i godzinę.
 5. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba. 
  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą nauczyciela przy jednym stanowisku mogą pracować dwie osoby.
 6. Każdy korzystający z Centrum ma obowiązek wpisać się do Dziennika Centrum Multimedialnego. Wpisanie się do Dziennika Centrum Multimedialnego jest potwierdzeniem znajomości i zobowiązaniem ścisłego przestrzegania przepisów BHP, przepisów p-poż. oraz Regulaminu Centrum Multimedialnego.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
 8. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 9. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych.
 10. Internet jest rozszerzeniem i uzupełnieniem oferty biblioteki szkolnej,
 11. Uczeń, w przypadku korzystania z Internetu - określa nauczycielowi tematykę poszukiwanych informacji.
 12. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
 13. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
 14. Kopiowanie, bądź nagrywanie może odbywać się za zgodą nauczyciela.
 15. Z drukarki, kopiarki i skanera korzysta się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą opiekuna Centrum Multimedialnego.
 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 17. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 19. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez opiekuna ICIM.

ZABRANIA SIĘ

 1. Nie wolno korzystać ze stron poświęconych agresji, pornografii, przemocy i przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne.
 2. Podczas pracy w ICIM należy zachować spokój, dbać o porządek i przestrzegać zasad etyki internauty.
 3. Zabrania się przechowywania na serwerze sieciowym plików z muzyką i filmami.
 4. Zakazuje się korzystania z programów „pirackich” oraz programów zarażonych wirusem.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 6. Bez zgody nauczyciela nie wolno zapisywać na dysku twardym żadnych plików.
 7. NIE WOLNO wykonywać żadnych połączeń technicznych.(np. włączać, rozłączać kabli zasilających, manipulowania przy gniazdach). Zakazuje się jakiegokolwiek manipulowania przy sieci, okablowaniu.
 8. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek przełączeń instalacji elektrycznych i dołączania urządzeń peryferyjnych bez zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.
 9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów szkolnej sieci komputerowej do celów komercyjnych.
 10. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
Czytaj więcej o: Regulamin korzystania z Centrum Multimedialnego