Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2942556
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 190 dni

Kodeks Obowiązków Ucznia

Artykuły

Kodeks Obowiązków Ucznia

Jesteś młodym człowiekiem i tak jak inni ludzie masz swoje prawa,
wolności i obowiązki, zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

W zależności od wieku i uwarunkowań społecznych obowiązują Cię również inne normy prawne i obyczajowe. Podleganie tym prawom i normom narzuca na wszystkich obowiązki, które w odniesieniu do uczniów nazywają się obowiązkami ucznia.

 

1.    Każde dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu, który wynika z jego konstytucyjnego prawa do nauki. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Art. 70 Konstytucji RP.

2.    Podstawową powinnością ucznia jest sumienne wypełnianie obowiązku szkolnego poprzez zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, kształtowanie swojej osobowości, aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.

3.    Uczeń podlega władzy rodzicielskiej i nauczycielskiej, w związku z tym winien jest rodzicom oraz nauczycielom posłuszeństwo i należny szacunek.

4.    Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu szkoły oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

5.    Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad dobrego wychowania.

  

Powyższe prawa, zasady i normy nakładają na uczniów w szczególności następujące obowiązki:

Uczeń ma obowiązek kierowania się wartościami uniwersalnymi takimi jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, wierność, patriotyzm.

Uczeń ma obowiązek dbania o własny honor i godność oraz szanowania godności innych osób. Ma również obowiązek współtworzenia autorytetu szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz.

Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, przygotowywania się do lekcji, odrabiania pracy domowej.

Uczeń ma obowiązek kulturalnego zachowania się zarówno w społeczności szkolnej jak i poza szkołą, okazywania innym należnego szacunki i nie używania wulgarnych wyrażeń.

Uczeń ma obowiązek wyłączania w czasie trwania zajęć szkolnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych typu: MP3, MP4.

Uczeń ma obowiązek pomagania młodszym i słabszym oraz przeciwstawiania się wyśmiewaniu i dyskryminacji innych osób.

Uczeń ma obowiązek szanowania przekonań światopoglądowych i religijnych oraz odrębności kulturowej innych osób, oczekując w zamian szacunku i tolerancji dla własnej kultury i przekonań.

Uczeń ma obowiązek dbania o swój schludny, estetyczny wygląd i ubierania się stosownie do okoliczności.

Uczeń ma obowiązek dbania o zdrowie własne i innych. Powinien prowadzić aktywny tryb życia. Zabrania się zażywania narkotyków, picia alkoholu i palenia tytoniu.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i czynnego reagowania na zachowania zagrażające bezpieczeństwu. Obowiązek ten dotyczy między innymi zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych.

Uczeń ma obowiązek szanowania mienia szkoły i własności innych osób oraz potępiania i zgłaszania wszelkich przypadków chuligaństwa, dewastacji i kradzieży.

Czytaj więcej o: Kodeks Obowiązków Ucznia