Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 2942503
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni

Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 NA LATA SZKOLNE 2015 – 2020

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 

 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977)
 3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 4. Konwencje o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu.
 
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz.
Jeśli nie wie - wytłumacz.
Jeśli nie może - pomóż."
                                       J. Korczak
  
PRIORYTETY SZKOŁY
 
 • wszechstronny rozwój dziecka i osiąganie wyników na miarę jego możliwości

 • wychowanie patriotyczne i regionalne

 • edukacja europejska

 • edukacja prozdrowotna

 • wychowanie społeczne

 • poprawa bazy szkoły

 • promocja szkoły  

 
WIZJA
U nas znajdziesz przyjaciół i pomoc w kształtowaniu własnej osobowości.
 
MISJA
Nasza szkoła stwarza warunki i udziela dziecku wszelkiej pomocy, aby mogło się ono wszechstronnie rozwijać.
 
 
NASZ ABSOLWENT
 • Posiada ukształtowany system wartości.
 • Jest dobrze przygotowany do dalszych etapów kształcenia.
 • Toleruje i akceptuje drugiego człowieka.
 • Prezentuje postawę patriotyczną i proeuropejską.
 • Szanuje tradycje szkolne, regionalne, narodowe.
 • Jest świadomy swoich praw i obowiązków.
 • Potrafi podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje.
 • Zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi się nim przeciwstawić.
 • Lubi i chce się uczyć korzystając z różnych źródeł.
 • Pozytywnie patrzy na siebie i świat.
 • Zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania się.
 • Jest wrażliwy na piękno przyrody – wykazuje postawy ekologiczne.
 • Zna i stosuje zasady „savoir vivre”.
 • Prezentuje postawę asertywną w kontaktach miedzyludzkich.
 • Ceni literaturę nie tylko jako źródło informacji, lecz również mądrości życiowej.

KSZTAŁCENIE

Lp.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZAICJI

OSOBY REALIZUJĄCE

1.

Umożliwienie wszechstronnego rozwoju ucznia.

Zajęcia pozalekcyjne:

- wyrównywanie szans edukacyjnych;

- praca z uczniem zdolnym;

- koła zainteresowań.

według   harmonogramu na dany rok szkolny

nauczyciele prowadzący zajęcia

- Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

według potrzeb

nauczyciele uczący

- Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

cały czas

nauczyciele uczący

2. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych.

- Tworzenie klas innowacyjnych.

według potrzeb

nauczyciele uczący
w tej klasie

3.

Podnoszenie wyników klasyfikacji i sprawdzianów w klasach III i VI

- Analiza i sprawozdanie po sprawdzianie klas III.

- Analiza i sprawozdanie po sprawdzianie klas VI.

na koniec roku szkolnego

zespoły zadaniowe

4.

Doskonalenie procesu dydaktycznego.

- Stosowanie aktywnych metod pracy.

cały okres dydaktyczny

Rada Pedagogiczna

- Indywidualizacja procesu nauczania.

cały czas

Rada Pedagogiczna

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

wg potrzeb

Rada Pedagogiczna

- Realizacja programów edukacyjnych.

cały czas

zespoły zadaniowe

5. Rozwijanie talentów uczniów.

- Utworzenie szkolnego chóru.

wedlug harmonogramu na dany rok szkolny

nauczyciel muzyki

- Organizowanie zajęć sportowych i tanecznych. wedlug harmonogramu na dany rok szkolny nauczyciele wychowania fizycznego
- Rozwój zdolności plastycznych poprzez różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych np. zajęcia
z origami, koło plastyczne.
wedlug harmonogramu na dany rok szkolny wszyscy nauczyciel

 KRYTERIA SUKCESU

 1. Zauważalny przyrost wiedzy i umiejętności uczniów po I i II etapie edukacyjnym.
 2. Prawie wszyscy uczniowie szkoły uzyskują promocję do klasy programowo wyższej.
 3. Coroczny wzrost ilości uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem.
 4. Wzrost liczby nauczycieli osiągających kolejne szczeble awansu zawodowego.

WYCHOWANIE I OPIEKA

Lp.

CELE SZCZEGÓŁOWE 
- ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

REALIZAICJI

OSOBY REALIZUJĄCE

1.

Kształtowanie prawidłowych postaw.

- Aktywny udział w akcjach charytatywnych.

cały czas 

zespoły zadaniowe

- Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury.

na bieżąco

wychowawcy 

- Superklasa.

cały czas

zespoły zadaniowe

- Propagowanie czytelnictwa.

cały czas

wszyscy nauczyciele

- Edukacja medialna.

cały czas

wszyscy nauczyciele

- Kształtowanie postaw asertywnych.

cały czas

wszyscy nauczyciele

2.

Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

- Patrol Rodzicielski.

cały czas

Rada Rodziców

- Udział w ogólnopolskich programach dotyczących bezpiecznej szkoły.

cały czas

wszyscy nauczyciele

3.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

- Wdrażanie zdrowotnych programów profilaktycznych.

cały czas

Dyrektor, wychowawcy

- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych propagujących zdrowy styl życia.

cały czas

nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne wg harmonogramu

- Realizacja ogólnopolskiego programu „Sieć Szkół Promujących Zdrowie”

do uzyskania certyfikatu

zespół zadaniowy

Udział w akcjach:

- zbieramy surowce wtórne;

- pomagamy zwierzętom;

- chronimy sosnowieckie kasztanowce;

- realizacja ogólnopolskiego programu "Problem z głowy".

cały czas

cała społeczność szkolna

4.

Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.

- Analiza absencji uczniów.

koniec roku szkolnego

wychowawcy pedagog

5.

Opieka nad uczniem po lekcjach.

- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

według harmonogramu

nauczyciele prowadzący zajęcia

- Zajęcia świetlicowe.

cały czas

nauczyciele świetlicy

- Wyjścia edukacyjne, wycieczki.

według harmonogramu na dany rok szkolny

nauczyciele organizujący wyjścia

6.

Współpraca
z rodzicami.

- Pedagogizacja rodziców.

zebrania z rodzicami

wychowawcy, pedagog, zaproszone osoby

- Uczestnictwo Rodziców w realizacji zadań określonych w planach szkoły.

na bieżąco

rodzice i Rada Rodziców

7.

Wdrażanie do   samorządności.

- Działalność Samorządów Klasowych.

cały czas

wychowawcy 

Samorządy Klasowe

- Działalność Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

cały czas

opiekunowie SU, prezydium SU

- Udział w organizacjach działających na terenie placówki.

cały czas

uczniowie, nauczyciele

 KRYTERIA SUKCESU

 1. Nasi uczniowie mają ukształtowany system wartości.
 2. Szkoła jest postrzegana jako przyjazna uczniom.
 3. Coroczny spadek absencji uczniów.
 4. Rodzice aktywnie włączają się w życie szkoły.
 5. Uczniowie budują i akceptują tradycje szkolne, regionalne, narodowe, europejskie.
 6. Uczniowie chętnie czytają różnorodne teksty.
 7. Uczniowie w sposób asertywny komunikują się z otoczeniem.
 8. Uczniowie selekcjonują i porządkują zdobyte informacje, oceniają ich wiarygodność i przydatność.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Lp.

CELE SZCZEGÓŁOWE 
- ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

REALIZAICJI

OSOBY REALIZUJĄCE

1.

Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym prawem oraz jego popularyzacja.

- Nowelizacja dokumentów regulujących pracę szkoły.

na bieżąco

zespoły zadaniowe, Dyrektor

2.

Doskonalenie sprawnego przepływu informacji.

- Stosowanie różnych form komunikacyjnych.

na bieżąco

Dyrektor,
Rada Pedagogiczna

3.

Poprawa bazy szkoły.

- Utworzenie kompleksu boisk sportowych.

2015-2020

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

- Wykorzystanie i modernizacja placu zabaw.

2015-2020

Dyrektor

- Doposażenie sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

cały czas

 

 

Rada Pedagogiczna

 

- Doposażenie obiektu sportowego.

cały czas

 

 

Rada Pedagogiczna

- Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach.

w miarę posiadanych środków

Dyrektor

- Rozbudowa sieci internetowej.

w miarę posiadanych środków

Dyrektor

- Termomodernizacja budynku.

w miarę posiadanych środków

Dyrektor

- Doposażenie szkoły w sprzęt audiowizualny, multimedialny, tablice interaktywne, laptopy, komputery, urządzenia biurowe - ogólnodostepne ksero, drukarkę.

w miarę posiadanych środków

Dyrektor

4.

Współpraca szkoły z instytucjami lokalnymi w tym z innymi szkołami i placówkami oświatowymi.

- Organizowanie lokalnych konkursów i imprez środowiskowych.

według   harmonogramu

Rada Pedagogiczna

- Uczestnictwo w spotkaniach, konkursach, imprezach organizowanych przez środowisko lokalne.

cały czas

Rada Pedagogiczna

- Kontakty z instytucjami wspomagającymi szkołę.

według potrzeb

Rada Pedagogiczna

- Współpraca z Zespołem Opiekuńczo-Wychowawczym nr 4
w Sosnowcu.

według potrzeb

Rada Pedagogiczna

5.

Organizowanie ewaluacji wewnętrznej.

- Analizowanie dokumentów, ankietowania, wywiady.

- Opracowanie raportu.

według potrzeb

zespoły zadaniowe powołane przez RP na dany rok szkolny

6.

Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

- Organizowanie dnia otwartego szkoły.

1 raz w roku

 

Rada Pedagogiczna

- Prowadzenie strony internetowej.

cały czas

zespoły zadaniowe

- Gazetka dla rodziców.

3-4 razy
w roku

zespoły zadaniowe

- Organizowanie festynu rodzinnego, WOŚP, wieczornicy.

1 raz w roku

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

- Organizacja konkursów na szczeblu miasta.

według potrzeb

zespoły zadaniowe

- Udział w konkursach pozaszkolnych. cały czas nauczyciele, uczniowie
- Prowadzenie bloga sportowego w ramach programu "WF z klasą". cały czas zaspoł zadaniowy

KRYTERIA SUKCESU

 1. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.
 2. Szkoła w bezpieczny i funkcjonalny sposób wykorzystuje budynek i jego otoczenie.