Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 2942632
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) i wynosi (stan na dzień 10.08.2010r):

- 351 zł netto na osobę w rodzinie, - 477 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.

 

WAŻNE!!!

Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony - również z miesiąca składania wniosku.

 

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek z pieczęcią szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

 

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 6 w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20.

 

Formularze wniosków, ulotka dla Rodzica dostępne są w:

- sosnowieckich szkołach,

- Wydziale Edukacji Urzędu Miasta (ul. Małachowskiego 3, pokój 30),

- Biurze Obsługi Interesanta (Al. Zwycięstwa 20, stanowisko nr 6)

- na stronie internetowej www.sosnowiec.pl/strefa_mieszkanca/

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia;
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy"),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy) dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

 

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako pozaszkolne płatne zajęcia edukacyjne (w szczególności kursy językowe, kursy informatyczne, zajęcia logopedyczne, rekreacyjno-sportowe, muzyczne, artystyczne), wycieczkach szkolnych;
 • zakupu podręczników szkolnym oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego w znaczeniu „wyprawka szkolna", materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla uczniów do praktycznej nauki zawodu;
 • zakupu sprzętu i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami;

 

WAŻNE!!! Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Miasta Sosnowca;