Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2942486
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 190 dni

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych możesz uzyskać  w Szkole Podstawowej nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Lubelskiej 51.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych, a jest nim pracownik CUW w Sosnowcu Pan Paweł Wierzbicki, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

1)   e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl.

3. Przetwarzanie danych odbywa się w na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub 5 ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostaną Państwo poproszeni  o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Jeżeli podanie przez Pana/Panią wskazanych danych jest niezbędne ze względu na przepis prawa lub realizację umowy to w wypadku niepodania przez Pana/Panią wskazanych danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu nie będzie mogła spełnić wniosku lub nie podpisze z Panem/Panią umowy.

5. Pana/Pani dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Szkoły Podstawowej nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu, kancelarie prawne lub gminne jednostki organizacyjne (szkoły, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej).

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Szkole Podstawowej  nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu w większości przypadków wynika Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawiki 2. Pana/Pani prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pana/Pani prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8. Tam gdzie Pan/pani wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych istnieje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pana/Pani  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. 

10. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową  nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia.