Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 3029715
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 152 dni

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych,

 których patronem jest Kornel Makuszyński do wzięcia udziału

 w Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym

zorganizowanym z okazji Jubileuszu 40-lecia naszej szkoły.

ORGANIZATOR

mgr Anna Stępień, mgr Olga Kapalczyk, mgr Edyta Wybraniec-Kukla, mgr Edyta Eliasz

Szkoła Podstawowa nr 39, im. Kornela Makuszyńskiego ul. Lubelska 51 Sosnowiec

tel. 32 263 12 47, e-mail sp39@sosnowiec.edu.pl


CELE KONKURSU:

- współpraca szkół,
- popularyzacja twórczości Makuszyńskiego,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce,
- kształtowanie wyobraźni uczniów,
- prezentacja umiejętności uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

 

REGULAMIN KONKURSU

Adresatami konkursu są uczniowie z klas I-VII szkoły podstawowej. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę według własnego pomysłu tzn. jedną pracę plastyczną lub jedną pracę literacką na temat:

PRACA PLASTYCZNA: wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu pod hasłem „121 Przygoda Koziołka Matołka”,
Praca płaska w formacie A – 4 i A – 3 wykonana dowolnymi technikami (oprócz materiałów sypkich i tłustych),

Kryteria oceny prac plastycznych:
zgodność treści komiksu z tematem, czytelność zamieszczonych treści, pomysłowość
i oryginalność, estetyka pracy;

PRACA LITERACKA: napisanie żartobliwego opowiadania pt.: „Wesoła przygoda”, którego bohaterem będzie postać literacka z dzieł Kornela Makuszyńskiego.

- Prace literackie powinny być napisane komputerowo (krój czcionki arial, rozmiar 12); Objętość tekstu: do 2 stron A4;

- Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Kryteria oceny prac literackich:

- Oceniana będzie zgodność z formą, poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna, pomysłowość i oryginalność, estetyka pracy;

Każda praca powinna być opatrzona metryczką  - załącznik nr 1. (imię i nazwisko ucznia, klasa, dane teleadresowe szkoły, imię i nazwisko opiekuna);

Do pracy powinny być dołączone zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2.
Prace bez tych informacji nie będą oceniane.

Prace przechodzą na własność organizatora.  

Przewidywane są nagrody główne oraz wyróżnienia:

PRACA PLASTYCZNA - w kategorii klas I-III, IV-V oraz VI-VIII

PRACA LITERACKA - w kategorii klas IV-V oraz VI-VIII

Prace należy dostarczyć osobiście do organizatorek lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Lubelska 51 41-219 Sosnowiec

z dopiskiem Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny

Termin składania prac upływa 15. października 2018r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15.października 2018r.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.sp39sosnowiec.szkolnastrona.pl w październiku 2018 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentowania i publikowania prac konkursowych na terenie szkoły oraz na stronie www.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom konkursu podczas Gali Jubileuszowej – 40 lat Szkoły Podstawowej nr 39
w Sosnowcu - 26 października 2018 r.

Organizatorzy poinformują uczestników konkursu o dacie i godzinie wręczenia nagród.

Informacji o konkursie udziela p. Anna Stępień – stepien.anna@wp.pl                                                                             

ZAPRASZAMY

mgr Anna Stępień
mgr Olga Kapalczyk
mgr Edyta Wybraniec-Kukla
mgr Edyta Eliasz

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

KARTA OPISOWA PRACY

Imię i nazwisko autora pracy ............................................................................ 
Wiek autora pracy ............................................................................................
 
Klasa .................................................................................................................
Imię i nazwisko  opiekuna .................................................................................

Nazwa placówki i adres placówki .....................................................................

Telefon kontaktowy ..........................................................................................

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2. 

Zgoda opiekuna prawnego/rodzica autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

      Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska, wieku, wizerunku autora oraz prezentację pracy plastycznej/literackiej
na stronie www szkoły, wystawie pokonkursowej oraz we wszelkich ogłoszeniach w związku z udziałem w Międzyszkolnym Konkursie
Literacko-Plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 39 w Sosnowcu. 

      Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

                                                                           ...........................................................................

                                                                                        (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

                                                                         ............................................................................................................

                                                                                   (data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy)